អ្នកចម្រៀង “​ស្រុកស្រែ​” ក្លាយជា​ជន​ល្បីល្បាញ​ព្រោះ​មាន​រូបរាង​ដូច​…​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កាណាដា​! – CEN