ចោរឆក់​ទូរស័ព្ទ​បាន​ហើយ រត់​ចូល​ខុន​ដូរ​ឡើង​ដល់​ជាន់​ទី​៧​ លោតចុះមក​ខាងក្រោយ បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់​ – CEN