ប្រពន្ធ​កាប់​ប្តី​ស្លាប់ រឿង​ប្រពន្ធ​សុំ​លែងលះ​ប្ដី ដោយសារ​ម្ដាយ​ខាង​ប្រុស មិន​ពេញចិត្ត​ទៅ​នឹង​ប្រពន្ធ​ – CEN