វៀតណាម និង​ថៃ​នាំចូល​បន្លែ​ចូល​កម្ពុជា ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យឃើញ​ថា កសិករ​កម្ពុជា​យើង ខ្វះ​នូវ​ទុន សម្ភារៈ និង​បច្ចេកទេស​ – CEN