អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ និយាយ​ពីសង្គ្រាម​រដ្ឋប្រហារ​រហូត​ដល់​ខ្មែរ ស្លាប់​រាប់លាន​នាក់ – CEN