ជនអណាថា ស្នាក់នៅ​នឹង​វត្ត បង្ក​ហឹង្សា​ដល់​ព្រះសង្ឃគង់​ក្នុង​វត្ត​ – CEN