មិនដឹង​ថា​អ្នក​លក់​ទូរស័ព្ទ​ស្រុក​ខ្មែរ​បាន​ដឹង​រឿង​ក្រុមហ៊ុន Apple សម្រេច​លក់​ទូរស័ព្ទ iPhone X (​រៀបចំ​ឡើង​វិញ​) ក្នុងតម្លៃ​…​ទាប​ជាង​មុន​! – CEN