​មហា​រំអិល​ដាក់​ខ្នោះ​មិន​ជាប់ លួច​គាស់​ទូរ​ដែក ក្នុង​ប​ណ្ណារ​គារ​ព្រះវិហារ​បាន​សម្រេច ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ – CEN