​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ នឹង​បើក​ឲ្យចូល​ទស្សនា និង​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ ជា​ជំហាន​ដំបូង​ – CEN