ដុំ​ថ្ម​មក​ពី​ភព​ដទៃ បាន​នាំ​ឲ្យ​ផែន​ដី​នូវ​អា​វុធ​សម្លាប់​មេ​រោគ​ម​ហា​រីក ដោយ​ពុំ​បង្ក​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​កោ​សិកា​…មនុស្ស​!​? – CEN