​ព្រិល​ភ្នែក​នឹង​ពិធី “​ជប់លៀង​” ដែល​អាហារ​ធ្វើ​ឡើង​អំពី​ត្បូង​មាន​តម្លៃ​ទាំងអស់​! – CEN