កងវិស្វកម្ម​ពហុ​ជំនាញ នៃ​កម្លាំង​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា នៅ​សាធារណៈរដ្ឋ​លី​បង់ (Lebanon) ទទួលបាន​អាជ្ញាប័ណ្ឌ​ពី​អង្គការ UNMAS ផ្នែក​បោសសម្អាត​មីន​ – CEN