ស្តេច​ថៃ ប្រឆាំង​ព្រះរាម​ក្នុង​ការចូល​ប្រកួតប្រជែង​ការបោះឆ្នោត​ធ្វើជា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ – CEN