កូនប្រុស​ត្រឡប់មក​ពី​ហូប​ការ​គេ​ក្នុង​ភូមិ ស្រវឹង​ជេរ​ឪ និង​យក​ដំបង​វាយ តែ​ត្រូវ​តប​វិញ ស្លាប់​លើ​អង្រឹង​ – CEN