កម្ពុជា​និង​អាមេរិក សន្យា​នឹង​ជំរុញ ឲ្យមាន​ការផ្លាស់ប្តូរ បេសកកម្ម​ពាណិជ្ជម្ម​ទៅវិញទៅមក​ – CEN