គម្រោង​ដែល​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ដី គ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​ទឹក ការធ្វើផែនការ​ដំណាំ និង​កំណត់​តំបន់​ដាំ​ដុះ ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​តម្រូវការ ចាំបាច់​របស់​ក្រសួងកសិកម្ម​ – CEN