និស្សិត​សាកលវិទ្យាល័យ AUPP ទទួលបាន​ជ័យលាភី​ជើងឯក​ពី​ការប្រកួត​ស្រាវជ្រាវ​ហិរញ្ញវត្ថុ CFA – CEN