នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥ រាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​ឲ្យបាន​១០០​ភាគរយ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅតាម​ទីប្រជុំជន​ – CEN