​បុរស​ប៉ុន្មាន​ប្រភេទ​នេះ នឹង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​មាន​សុភមង្គល ដូច្នេះ​មិន​គួរ​មើលរំលង​ឡើយ​ – CEN