អា​មេ​រិច​ដាក់​សម្ពាធ​បណ្តាល​ប្រទេស​នៅ​អឺរ៉ុប កុំឲ្យ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យ​របស់ Huawei – CEN