ព្រោះ​តែ​ជឿ​ស៊ុប​នឹង Google Maps ចុង​ក្រោយ​បើកឡាន​ធ្លាក់ចុះ​…​ទន្លេ​! – CEN