គិលានុប្បដ្ឋាយិកា​ម្នាក់ ព្រោះ​មិន​ចេះ​ភាសា​អង់គ្លេស ដើម្បី​ណែនាំ​អ្នកជំងឺ​ក៏​បែក​គំនិត គូររូប​ពណ៌នា​បណ្តាំ​វេជ្ជបណ្ឌិត អ្នកជំងឺ​គ្រាន់តែ​ឃើញ​… ប៉ង​ចេញពី​មន្ទីរពេទ្យ​ភ្លាម​! – CEN