ស្លាប់ ៤​នាក់ និង​របួស​រាប់រយ​នាក់​ក្នុង​ការប៉ះទង្គិច​គ្នា ជុំវិញ​ការទទួលស្គាល់​ជេ​រ៉ូ​សាឡឹម​ជា​រដ្ឋធា​នីអ៊ី​ស្រា​អ៊ែល​ – CEN