លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​បរិស្ថាន ចាត់ទុក​លោកស្រី ហ៊ុល សុវណ្ណ​ម៉ូ​លី ជា​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ធម្មជាតិ​ដ៏​កម្រ​របស់​កម្ពុជា​ – CEN