រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន កំពុង​ពិនិត្យ​ឈ្មោះ​ស្ថាប័ន​សារព័ត៌មាន​ជាង​២៧០​ហួស​សុពលភាព ដើម្បី​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជិការ​ក្រសួង​ – CEN