ស្អែក​ជា​ថ្ងៃ​ដែល​នារី​ជប៉ុន​ពិបាកចិត្ត ព្រោះ​តែ​ត្រូវ​ទិញ​កាដូ Valentine ឲ្យ​មនុស្ស​ប្រុស​…​មួយ​ហ្វូង​! – CEN