និស្សិត​អាមេរិក​ងឿងឆ្ងល់ ព្រោះ​ស្មាន​មិន​ដល់​ចំពោះ​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​ម្នាក់នេះ​… – CEN