ពិនិត្យ​កែសម្រួល​ខ្លឹមសារ​អនុក្រឹត្យ​ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ បញ្ជី​ទំនិញ​ហាមឃាត់ និង​ទំនិញ​ជាប់​កម្រិត​កំណត់​ – CEN