លោកប្រុស​អើយ​លោកប្រុស​! បើ​ជ្រុល​លួច​ស៊ី​ក្រៅ​ចូរ​ចេះ​ជូត​មាត់ ពេល​ប្រពន្ធ​តាម​ទាន់​នៅ​ការពារ​ទៀត ព្រោះ​វា​…​ឆ្ងាញ់​ជាង​ឬអី​!? – CEN