សាហាវ​ណាស់​ម្ចាស់​ថ្លៃ​អើយ បង្កើតកូន​ហើយ​យក​ម្តេចក៏​ដាច់ចិត្ត​យក​ទម្លាក់​ក្នុង​លូ​…​បំបិទ​តាង​ទៀត​! – CEN