គូស្នេហ៍​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា ប្តឹង​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ក្តីស្រឡាញ់ ទាមទារ​សិទ្ធិ​រៀបការ​ – CEN