ក្រុមយុវជន​ស្ម័គ្រចិត្ដ បង្កើត​កម្មវិធី​និយាយ​ជា​សាធារណៈ ដើម្បី​ពង្រឹង​សមត្ថភាព នៃ​ការនិយាយ ដល់​ប្រជាជន និង​យុវជន​ឱ្យ​ក្លាហាន​ – CEN