សោភា ទេ​ពី ពី​អ្នក​រាំ​របាំ​បុរាណ ចូល​ស្រែកច្រៀង​ញ៉ាក់​សាច់ ក្នុង​កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវ​កាល​ទី​៣ – CEN