សេដ្ឋីនី​ថៃ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​ខាង​រួមភេទ​មួយថ្ងៃ ២៨​ដង បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ស្វាមី​ទី ១៤ ដែល​មើល​មុខមាត់​រាងរៅ​ធ្វើឲ្យ​អ្នកផង​…​ភ្ញាក់​កន្ត្រាក់​ខ្លួន​! – CEN