លោក បណ្ឌិត កាន ច័ន្ទ​មេត្តា បកស្រាយ​ពី កម្មវិធី​ពិព័រណ៍ Digital Cambodia 2019 – CEN