អាកាសធាតុ​នឹង​មាន​ការ​កើន​កំដៅ ដែល​អាច​មាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព និង​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​អាយុជីវិត​ – CEN