ពានរង្វាន់ដែលឈ្នះ SsangYong បើកដំណើរការអគារតាំងបង្ហាញរថយន្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីតាំងប្រកបដោយសក្តានុពលបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញ – CEN