ការបង្កើត​ខេត្តរតនគិរី មាន​អាយុ ៦០​ឆ្នាំ ហើយ​ – CEN