ក្រុមអ្នកច្បាប់ កំពុង​រៀបចំ​សេចក្តីព្រាង​ច្បាប់​ថ្មី ស្ដីពី វិនិយោគ​ឱ្យ​កាន់តែ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ និង​បង្កើន​ភាព​ប្រកួតប្រជែង របស់​កម្ពុជា​ – CEN