កំប្លែង ៖ ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​ព្រោះ​យើង​…​ចាស់​ហើយ​! – CEN