មនុស្ស​មាន​ទេ​ព្យ​កោសល្យ គ្មាន​គូ​ប្រៀប ៨​នាក់ ព្រោះ​អាចធ្វើ​អ្វីៗ​ដែល​មនុស្ស​ធម្មតា​…​មិនអាច​! – CEN