បុរស​ម្នាក់​ធ្លាប់​ជាប់​ពន្ធនាគារ​២​ដង មិន​កែគំនិត មក​ប្លន់​គេ​ទៀត ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN