ការបង្ការ​សុខភាព​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​អាកាសធាតុ​ក្តៅ​ – CEN