ឧប្បត្តិហេតុ​គ្រោះថ្នាក់​ដោយសារ​គ្រឿងផ្ទុះ​ច្នៃ​មួយ​ករណី​ទៀត ហើយ​នៅ​ស្រុក​កំរៀង​ – CEN