ទំនិញ​ពី​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​ពិភពលោក ជាពិសេស​ទៅ​កាន់​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​សហរដ្ឋអាមេរិក – CEN