រៀបចំ​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​រយៈពេល​ឆ្នាំ និង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​(២០២០-២០២២) របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN