ទឹកឃ្មុំ​អាច​លុប​ប្រជ្រុយ​បាន​! ចូរ​អាន​ដើម្បី​ដឹង​ពី​វិធី​ធ្វើ​ – CEN