អ្នកបញ្ជា​យានយន្ត ត្រូវ​គោរព​ច្បាប់​ចរាច​រណ៍ , នគរបាល​ត្រូវ​បន្ត​ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បន្ថែម​ទៀត​ទាក់ទង នឹង​ច្បាប់​ចរាច​រណ៍​ – CEN