រណ្ដៅ​រុករក​រ៉ែ​មាស​ជាច្រើន​កន្លង នៅ​ស្រុក​សំបូរ ដែល​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​អត់​ច្បាប់ ត្រូវ​បិទ​ – CEN