ប្រសិនបើ​អ្នក​កំពុង​ងងុយគេង​នោះ សំណួរ ៨​ខាងក្រោម វា​ធ្វើឲ្យ​អ្នកភ្លេច​… ងងុយ​ទៀតហើយ​! – CEN